Pravidla činnosti Sdružení pro občanskou společnost – Otevřeného fóra

§1

Základní ustanovení

1.                  Sdružení pro občanskou společnost – Otevřené fórum (dále jen „sdružení“) je stolní společnost internetového věku. Zkratkou názvu je „sos-OF“.

2.                  Sídlem sdružení je http://www.sos-of.cz, adresou sdružení: info@stranaos.cz.

3.                  Sdružení vzniklo podpisem Úmluvy zakladatelů Sdružení pro občanskou společnost – Otevřené fórum (dále jen „Úmluva zakladatelů“). Současně tím bylo přijato první znění těchto Pravidel činnosti sdružení (dále jen „Pravidla“).

 

§2

Programové cíle

Cílem sdružení je prosazovat v politickém a veřejném životě české společnosti hodnoty:

 

§3

Členství ve sdružení

1.                  Členství ve sdružení je dobrovolné.

2.                  Členkou nebo členem sdružení (dále jen „člen“) mohou být občané starší 18 let, stali se jimi všichni, kteří ke dni vzniku sdružení podepsali Úmluvu zakladatelů. Členem mohou být i organizace (komunální volební strany, politické strany a občanská sdružení, …).

3.                  Členství ve sdružení vzniká tímto postupem:

a.       Uchazečka nebo uchazeč o členství (dále jen „uchazeč“) zašle na adresu sdružení elektronickou podobu podepsaného přistoupení k Úmluvě zakladatelů (Přihlášku), na které jeho přijetí doporučí dva členové sdružení, kteří spolu nežijí ve společné domácnosti. Za splněné doporučení se považuje také účast na Ustavující valné hromadě Strany pro otevřenou společnost, konané 4. 4. 1998 v Pardubicích. Uchazeč spolu s přihláškou zašle svoji digitální fotografii (uzpůsobenou pro zveřejnění na webu) nebo logo.

b.      Pověřený člen sos-OF (mluvčí) ověří údaje z přihlášky. Nemá-li jistotu, že bude uchazeč vhodným členem, nechá o přihlášce hlasovat členy celého sdružení (nebo členy příslušného regionu, je-li ustaven dle §6 – pro určení regionu je rozhodné místo podpisu přihlášky). Je-li uchazeč přijat, vyrozumí ho pověřený člen a postoupí jeho údaje správci webu sdružení ke zveřejnění.

c.       Proti nepřijetí není opravný prostředek, opakovaná přihláška je možná.

4.                  Na činnosti sdružení se mohou podílet i hosté (příznivci) – fyzické osoby. Nepodávají přihlášku a jejich jména jsou zveřejňována pouze v souvislosti s konkrétní spoluprací (např. jako autoři článků, přednášející, …). Na všechny ostatní osoby a organizace pohlíží sdružení jako na veřejnost. S anonymní veřejností sdružení nekomunikuje.

5.                  Zánik členství ve sdružení:

a.       Vystoupením oznámeným elektronicky na adresu sdružení.

b.      Úmrtím.

 

§4

Práva a povinnosti členů

1.                  Práva členů sdružení jsou:

a.       Účastnit se na všech formách činnost sdružení.

b.      Dostávat interní informace sdružení.

c.       Volit a být volen resp. mít možnost být vylosován do orgánů sdružení.

d.      Podílet na financování akcí nebo činnosti sdružení.

e.      Se souhlasem většiny ostatních členů mohou práva členů v jednotlivých případech uplatňovat i hosté (příznivci).

2.                  Povinnosti členů sdružení jsou:

a.       Řídit se těmito Pravidly, dbát na dobré jméno sdružení.

b.      Zaplatit vše, co si objednali, pokud nebylo předem dohodnuto jinak.

c.       Nevystupovat proti programovým cílům (§2), které sdružení zastává.

 

§5

Činnost sdružení

 1. K dosažení programových cílů sdružení vykonává zejména tyto činnosti:
  1. Vydává vlastní web a na něm publikuje svá politická stanoviska
  2. Organizuje besedy, semináře a názorové diskuze. Pomáhá kultivovat politické prostředí České republiky.
  3. Pomáhá občanské veřejnosti v politické činnosti, hlavně s účastí v komunálních a regionálních volbách.
  4. Spolupracuje s komunálními a regionálními volebními stranami, s politickými stranami na prosazování svých programových cílů.
 2. Tyto činnosti vykonává sdružení jako celek i jako skupiny (§6, odst. 2).
 3. Se souhlasem tří čtvrtin členů sdružení (§7, odst. 5) se sdružení může stát kolektivním členem nebo pozorovatelem jiné organizace s výhradní nebo částečnou působností v České republice nebo Evropské unii.

 

§6

Organizační jednotky sdružení

 1. Sdružení nezřizuje žádné trvalé organizační jednotky.
 2. V případě potřeby mohou se jednotliví členové dohodnout na ustanovení „ad hoc“ regionální, oborové nebo jiné skupiny v rámci sdružení (dále jen „skupina“). Pro takovou skupinu přiměřeně platí ustanovení těchto pravidel, jejími členy mohou být pouze členové sdružení.

 

§7

Orgány sdružení, přijímání rozhodnutí

 1. Sdružení nemá žádné orgány, které by dohlížely na její vnitřní fungování. Z řad členů sdružení jsou určováni (§7, odst. 4) mluvčí (nejméně tři), kteří za sdružení vystupují navenek. Všichni mluvčí dohromady tvoří organizační výbor. Organizační výbor formuluje stanoviska sdružení, není-li možnost zjistit většinové stanovisko ve sdružení. Organizuje také volby orgánů, změny Pravidel, schůzky a další akce sdružení, není-li určeno jinak.
 2. Ad hoc orgány tvoří:
  1. Regionální mluvčí, ustanoví-li si ho regionální skupina
  2. Oboroví mluvčí, ustanoví-li si ho oborová skupina
  3. Zástupce sdružení (pověřenec), který zastupuje sdružení jako kolektivního člena jiné organizace.

Ten, kdo ustanovuje ad hoc orgán rozhoduje o jeho kompetencích a způsobu ustanovení (volbě, funkčním období).

 1. Redakční rada webu určuje pravidla jeho fungování a ovlivňuje jeho směřování v souladu s programovými cíli sdružení. Počet členů redakční rady webu určuje a její členy včetně šéfredaktora webu volí na návrh organizačního výboru všichni členové sdružení. Členem redakční rady webu může být i host/příznivec sdružení.
 2. První obsazení funkcí dle odst. 1 – 3 bylo provedeno dohodou členů sdružení při přijímání Úmluvy zakladatelů.
 3. Všechna rozhodnutí ve sdružení včetně obsazování funkcí se přijímají přednostně dohodou (konsensus). Nedojde-li k dohodě, rozhodne předkladatel o způsobu přijetí rozhodnutí/obsazení funkce:
  1. Hlasováním aklamací nebo elektronicky, není-li určeno jinak, stačí nadpoloviční většina účastníků.
  2. Losováním. Jsou-li přítomni všichni uchazeči o funkci, mohou se dohodnout na výběru tzv. stříháním (kámen – nůžky – papír).

Hlasování, losování nebo stříhání řídí předkladatel.

 1. Za výkon žádné funkce ve sdružení nepřísluší odměna – odbornou práci pro sdružení mohou odměnit jiní členové sdružení.
 2. Způsob jednání (komunikace, hlasování) si určují kolektivní orgány sdružení samy.

 

§8

Majetek a hospodaření sdružení

Sdružení nesmí hospodařit s žádnými finančními prostředky v jakékoliv formě a nesmí nabývat žádný hmotný majetek.

 

§9

Změna Úmluvy zakladatelů, změna těchto pravidel

 1. Změna texty Úmluvy zakladatelů je možná pouze se souhlasem všech, kteří ji podepsali ke dni vzniku sdružení.
 2. K Úmluvě zakladatelů lze připojit dodatky, s jejichž zněním souhlasí alespoň tři čtvrtiny členů sdružení. Dodatek vstupuje v platnost nejdříve tři měsíce po jeho schválení.
 3. Se změnou těchto Pravidel musí souhlasit alespoň tři čtvrtiny členů sdružení. Změna vstupuje v platnost nejdříve jeden měsíc po jejím schválení.

 

§10

Zánik a zrušení sdružení

 1. Sdružení nelze zrušit.
 2. Souhlasí-li s tím tři čtvrtiny členů sdružení, může sdružení ukončit svou činnost. Současně s takovým rozhodnutím musí být rozhodnuto o nakládání s informacemi, kterými sdružení disponuje a o webu sdružení.

 

§11

Ustanovení závěrečná

1.                  Sdružení vzniklo podpisem Úmluvy zakladatelů ke dni 1. 6. 2010. Nedílnou součástí Úmluvy zakladatelů jsou i jména všech členů, kteří ji podepsali ke dni vzniku sdružení.

2.                  První znění Pravidel bylo schváleno současně s Úmluvou zakladatelů.